^
ਕੂਚ
ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਨਮ
ਮੂਸਾ ਮਿਦਯਾਨ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੂਸਾ ਅਦਭੁੱਤ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੇਸ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਢਾਂਗਾ
ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸ ਭਾਰੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਜੂੰਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ
ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਛਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫੋੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਕਲਣਾ
ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ
ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਅੰਧਕਾਰ
ਜੇਠਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪਸਾਹ ਦਾ ਪਰਵ
ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ
ਪਸਾਹ ਦਾ ਪਰਬ
ਜੇਠਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਿਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ
ਪਸਾਹ ਦੇ ਪਰਵ ਦੀ ਬਿਧੀ
ਜੇਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ
ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ
ਜੇਠੇ
ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ
ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ
ਮੂਸਾ ਦਾ ਗੀਤ
ਮਰਿਯਮ ਦਾ ਗੀਤ
ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ
ਮੰਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਟੇਰ
ਚਟਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ
ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ
ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਦਸ ਹੁਕਮ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਾਣਾ
ਵੇਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ
ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ
ਹਿੰਸਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ
ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉੱਤਰਾ-ਅਧਿਕਾਰ
ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ
ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮ
ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ
ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ
ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਰਵ
ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ
ਮੂਸਾ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਂਟ
ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਜ਼
ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੀਵਟ
ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ
ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਵੇਦੀ
ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿਹੜਾ
ਦੀਪਕ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਸਤਰ
ਏਫ਼ੋਦ
ਸੀਨਾ ਬੰਦ
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਸਤਰ
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਜਕਈ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ
ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਭੇਂਟਾ
ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ
ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਦਾ ਰੁੱਪਈਆ
ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਹੌਦੀ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਤੇਲ
ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਰਲ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰ
ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ
ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੱਛਾ
ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਬਚਨ
ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੱਖਤੀਆਂ
ਨੇਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ
ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ
ਸਬਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ
ਪਵਿੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਂਟ
ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਂਟ ਲਿਆਉਣਾ
ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰ
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੇਂਟ
ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੀਵਟ ਬਣਾਉਣਾ
ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ
ਧੂਪ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਹੋਮ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ
ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਹੌਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ
ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਜਾਜਕਾਈ ਬਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
ਸੀਨਾ ਬੰਦ ਬਣਾਉਣਾ
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਸਤਰ
ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ
ਡੇਰੇ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ