^
ਉਤਪਤ
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਰਨਣ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਨਣ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਿਆਂ
ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ
ਕਾਇਨ ਅਤੇ ਹਾਬਲ
ਕਾਇਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਸੇਥ ਅਤੇ ਅਨੋਸ਼
ਆਦਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ
ਨੂਹ
ਜਲ ਪਰਲੋ
ਜਲ ਪਰਲੋ ਦਾ ਅੰਤ
ਹੋਮ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨੂਹ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਜਾਣਾ
ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਨੂਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਸ਼ੇਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਤਾਰਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਮਿਸਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਮ
ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਅਬਰਾਮ ਹਬਰੋਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਬਰਾਮ ਲੂਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇਮ ਬੰਨਣ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਹਾਜਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ
ਨੇਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਸੁੰਨਤ
ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਨਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਸਦੂਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ
ਲੂਤ ਦਾ ਸਦੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣਾ
ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼
ਮੋਆਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ
ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਜਨਮ
ਹਾਜਰਾ ਅਤੇ ਇਸਮਾਏਲ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਨਾਹੋਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਵਿਆਹ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੰਸ਼ਜ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸਮਾਏਲ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ
ਏਸਾਓ ਦੁਆਰਾ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ
ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਗਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ
ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
ਏਸਾਓ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤਨੀਆਂ
ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਮਿਲਣਾ
ਅਸੀਸ ਦੇ ਲਈ ਏਸਾਓ ਦੀ ਜਾਚਨਾ
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ
ਏਸਾਓ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਆਹ
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ
ਰਾਖ਼ੇਲ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ
ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ
ਲਾਬਾਨ ਦਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
ਏਸਾਓ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਮਲ ਯੁੱਧ
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਦਾ ਮੇਲ
ਦੀਨਾਹ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਬੈਤਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣਾ
ਰਾਖ਼ੇਲ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਏਸਾਓ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਸ਼ੇਈਰ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਤਾਮਾਰ
ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ
ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਨਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ
ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਿਸਰ ਆਉਣਾ
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ
ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣਾ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ