^
ਅੱਯੂਬ
ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਡਾਢੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ
ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਸ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ
ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ
ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਨਾ
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ (4:1-14:22)
ਅਲੀਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਤਰਕ
ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਅਲੀਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਬਿਲਦਦ ਦਾ ਤਰਕ
ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਬਿਲਦਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਸੋਫ਼ਰ ਦਾ ਤਰਕ
ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਸੋਫ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ (15:1-21:34)
ਅਲੀਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ
ਅਯੂੱਬ ਦਾ ਅਲੀਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਅਯੂੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਬਿਲਦਦ ਦਾ ਕਥਨ
ਅਯੂੱਬ ਦਾ ਉੱਤਰ
ਸੋਫ਼ਰ ਦਾ ਤਰਕ
ਅਯੂੱਬ ਦਾ ਸੋਫ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ (22:1-27:23)
ਅਲੀਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ
ਅਯੂੱਬ ਦਾ ਅਲੀਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਬਿਲਦਦ ਦਾ ਕਥਨ
ਅਯੂੱਬ ਦਾ ਉੱਤਰ
ਅਯੂੱਬ ਦਾ ਉੱਤਰ
ਬੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ
ਅਯੂੱਬ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਕਥਨ
ਅਲੀਹੂ ਦਾ ਤਰਕ (32:1-37:24)
ਅਲੀਹੂ ਦਾ ਬਚਨ
ਅਲੀਹੂ ਦਾ ਬਚਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਯੂੱਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਅਯੂੱਬ ਦਾ ਉੱਤਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਯੂੱਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਅਯੂੱਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਅਯੂੱਬ ਦਾ ਡਾਢੀ ਪਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ