සිංහල බයිබලය

SROV

කරුණාකර, සිංහල භාෂාවෙන් ශුද්ධ බයිබලය පොත තෝරන්න:

පරණ ගිවිසුමේ - O.T.
[Book Nos.]

අලුත් ගිවිසුම - N.T.