ഡിജിറ്റൽ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി

ബുക്സ് വീഡിയോ ഓഡിയോ പിക്ചർ ഗല്ലേരി എബൌട്ട്‌
ബൈബിൾ ലൈബ്രറി ഏൻഖുഇരെർസ് ലൈബ്രറി

ഏൻഖുഇരെർസ് ലൈബ്രറി

Seekers Library

Film

ദി ജെസുസ്‌ ഫിലിം

The Jesus Film

മഗ്ദലേന

Magdalena

ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് ജെസുസ്‌

The Story Of Jesus For Children

ഗോഡ് മാൻ

God Man

മൈ ലാസ്റ്റ് ഡേ

My Last Day

യുടെ മലയാള പരിഭാഷയിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം

Got Questions?

സുവിശേഷം

Good News

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട

Crucial Questions

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന

Frequently Asked Questions

ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള

Questions about God

യേശുക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള

Questions about Jesus

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള

Questions about the Holy Spirit

രക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ള

Questions about Salvation

വേദപുസ്തകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള

Bible Questions

സഭയെപ്പറ്റിയുള്ള

Questions about the church

അവസാന കാലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള

Questions on the End Times

ദൂതന്‍മാരെപ്പറ്റിയും പിശാചുക്കളെപ്പറ്റിയും ഉള്ള

Questions about Angels

മനുഷവര്‍ഗ്ഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള

Questions about Humanity

ദൈവ ശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള

Questions about Theology

ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള

Questions about the Christian

പ്രര്‍ത്ഥനയെപ്പറ്റിയുള്ള

Questions about Prayer

പാപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള

Questions about Sin

സര്‍ഗ്ഗതതേളയും നരകത്തേയും പറ്റിയുള്ള

Questions about Eternity

വിവാഹത്തെപ്പറ്റിയുള്ള

Questions about Marriage

ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള

Questions about Relationships

കുടുംബത്തെപ്പറ്റിയും മാതാപിതാക്കളെപ്പറ്റിയും ഉള്ള

Questions about Family

സൃഷ്ടിപ്പിനെപ്പറ്റിയുള്ള

Questions about Creation

മതങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിശ്വാസങ്ങളേപ്പറ്റിയും ഉള്ള

Questions about Cults

തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള

Questions about False Teachings

ബൈബിൾ ലൈബ്രറി

Bibles

ബൈബിൾ ലൈബ്രറി

Bibles

മലയാളം: ഈസി ടോ റീഡ്

Malayalam: Easy to Read Bible

സത്യവേദപുസ്തകം

Malayalam: 1977 Version

MP3

Malayalam: MP3 Bible

HTML

Malayalam: Text Bible

മറ്റ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും

Other Bibles

ഃഎബ്രെവ്: വെസ്റ്മിൻസ്റെർ ലെനിന്ഗ്രടെ ച്ചൊദെക്സ്

Hebrew: Westminster Leningrade Codex

ഗ്രീക്ക്: ടിസ്ചെണ്ടോര്ഫ്

Greek: Tischendorf

പുതിയ അമേരിക്കൻ ബൈബിൾ

New American Standard Bible