^
2 ਰਾਜਿਆਂ
ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ
ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਰਾਮ
ਮੋਆਬ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਨੇਮ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਧਨੀ ਔਰਤ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ
ਨਅਮਾਨ ਕੋੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੈਰਨਾ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ
ਸਾਮਰਿਯਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
ਅਰਾਮੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਭੱਜ ਜਾਣਾ
ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯੋਰਾਮ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੇਹੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਰਾਮ ਦਾ ਕਤਲ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦਾ ਕਤਲ
ਰਾਣੀ ਈਜ਼ਬਲ ਦਾ ਕਤਲ
ਅਹਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਸ
ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ
ਅਹਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ
ਬਆਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅਥਲਯਾਹ
ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਹਾਜ਼
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼
ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੁੱਧ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਜ਼ਰਯਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜ਼ਕਰਯਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੱਲੁਮ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਨਹੇਮ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਕਹਯਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਕਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯੋਥਾਮ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਹਾਜ਼
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਸ਼ੇਆ
ਸਾਮਰਿਯਾ ਦਾ ਪਤਨ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ
ਰਾਜਾ ਦਾ ਯਸਾਯਾਹ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣਾ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਈ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਰਾਜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੱਚਣਾ
ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ
ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਮੋਨ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯੋਸੀਯਾਹ
ਬਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਮਿਲਣਾ
ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ
ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ
ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਹਾਜ਼
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਮ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਨ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਿਦਕੀਯਾਹ
ਹੈਕਲ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਗਦਲਯਾਹ
ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ