^
ਯਿਰਮਿਯਾਹ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਦੋ ਦਰਸ਼ਣ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਪ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ
ਇਸਰਾਏਲ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ
ਤੋਬਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਣਾ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ
ਵਿਨਾਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਮਿਲਣਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਾਪ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਨਾ
ਵਿਦਰੋਹੀ ਇਸਰਾਏਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ
ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ
ਪਰਜਾ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ
ਬਨ-ਹਿੰਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮ
ਪਾਪ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੀ ਪੀੜਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰਲਾਪ
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਅਰਾਧਨਾ
ਸਤੂਤੀ ਦਾ ਗੀਤ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਮੀ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਅਤੇ ਨੇਮ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਜਸ਼
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੁੱਖ
ਵੈਰੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਲੂੰਗੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੁੱਪਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਭਿਆਨਕ ਸੋਕਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤਿਆਗ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਕੁਝ ਕਹਾਉਤਾਂ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਸ਼
ਟੁੱਟੀ ਸੁਰਾਹੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਅਤੇ ਪਸ਼ਹੂਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਯਹੋਅਹਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ
ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਅੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਦੋ ਟੋਕਰੇ
ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀ
ਜਾਤੀ-ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਕੈਦ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਜੂਲਾ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਅਤੇ ਹਨਨਯਾਹ ਨਬੀ
ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦਾ ਪੱਤਰ
ਸ਼ਅਯਾਹ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨੇਮ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਆਸਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਬਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਸਿਦਕਿਯਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼
ਦਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਵਿਹਾਰ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਅਤੇ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਕ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣਾ
ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣਾ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਿਦਕਿਯਾਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ
ਸਿਦਕਿਯਾਹ ਦਾ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਤਨ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ
ਅਬਦ-ਮਲਕ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦਾ ਗਦਲਯਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਦਲਯਾਹ
ਗਦਲਯਾਹ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਬਾਰੂਕ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਮਿਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਨਬੂਕਦਰੱਸਰ ਦਾ ਆਗਮਨ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਮੋਆਬ ਦਾ ਵਿਨਾਸ
ਮੋਆਬ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ
ਮੋਆਬ ਦਾ ਘਮੰਡ ਚੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੋਆਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਮੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਿਆਂ
ਅਦੋਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਿਆਂ
ਦੰਮਿਸਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਿਆਂ
ਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹਾਸੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਿਆਂ
ਏਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਿਆਂ
ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ ਵਾਪਸੀ
ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਪਤਨ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਨਿਆਂ
ਬਾਬੁਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਤੂਤੀ ਦਾ ਭਜਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਫਰਸਾ
ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਉਜਾੜ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ
ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਬਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਵਿਨਾਸ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਬੁਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਤਨ
ਹੈਕਲ ਦਾ ਵਿਨਾਸ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ