^
ਯਸਾਯਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਗਰੀ
ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਘਮੰਡ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦਾ ਗੀਤ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ
ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ
ਰਾਜਾ ਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ
ਇੰਮਾਨੂਏਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ: ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਉਣਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਬਚੇ ਹੋਏ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜ
ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ
ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਗੀਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜਨਾ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਤਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਫ਼ਲਿਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੋਆਬ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ
ਮੋਆਬ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੰਮਿਸਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਹਾਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੂਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਮਿਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ
ਨੰਗੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
ਦੂਮਾਹ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸੰਦੇਸ
ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸੰਦੇਸ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸੰਦੇਸ
ਸ਼ਬਨਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੂਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸੰਦੇਸ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾਵਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਵੇਗਾ
ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਹਾਇ
ਯਸਾਯਾਹ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਤਵਾਲੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਨਬੀ
ਸੀਯੋਨ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਹਾਇ
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ
ਮਿਸਰ ਨਾਲ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਨੇਮ
ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ
ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਰਾਜੇ ਦਾ ਯਸਾਯਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣਾ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧਮਕੀ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ
ਰਾਜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾਈ
ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਦੂਤ
ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਬਚਨ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ
ਉਸਤਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਨ
ਇਸਰਾਏਲ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗਵਾਹ
ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਪ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ
ਜਗਤ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਰੁਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ
ਬਾਬਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਸ, ਖੋਰੁਸ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸਰਾਏਲ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋਤ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾਸ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਇਕ ਬਚਨ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਦਾਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਗਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ: ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾੜਨਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਸੱਚਾ ਵਰਤ
ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ
ਨਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ
ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼-ਖ਼ਬਰੀ
ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਲਿਆਈ
ਦਯਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਨਵਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ