က်မ္းစာ စာၾကည့္တိုက္မ်ား

စာၾကည့္တိုက္မ်ား ဗီဒီယို အသံ က်မ္းစာရုပ္ျပမ်ား ကၽြႏု္ပ္တို႔အေၾကာင္း
က်မ္းစာ ေမးျမန္းသူမ်ား မိသားစုစာၾကည့္တိုက္

ေမးျမန္းသူမ်ား စာၾကည့္တိုက္

Enquirers Library

ဗီဒီယို

Films

ေယရွူ-ျမန္မာ

The Jesus Film

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

The Hope Film

ကေလးမ်ားအတြက္ေယရွူပံုျပင္-ျမန္မာ

Story of Jesus for children

ကျွန်တော့်ရဲ့ သစ်သားခြေပုံစံ ရက်

My Last Day

သမၼာက်မ္းစာေမးခြန္းမ်ားေျဖၾကားျခင္း

Got Questions?

သတင္းေကာင္းမ်ား

Questions about the Gospel

အလြန္ အေရးၾကီးေသာ ေမးခြန္းမ်ား

Crucial Questions

မၾကာခဏ ေမးျမန္းေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား

FAQ

သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

Questions about God

သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

Questions about Jesus

ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

Questions about The Spirit

သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

Questions about Salvation

အသင္းေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

Questions about The Bible

ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

Questions about The Church

ေကာင္းကင္မန္၊နတ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

Questions about The End Times

လူသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

Questions about Angels

သီအုိေလာ္ဂ်ီႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

Questions about Humanity

ခရစ္ယာန္အသက္တာႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

Questions about Theology

ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

Questions about The Christian Life

အျပစ္တရားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

Questions about Prayer

ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ၊ ငရဲမီးအိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

Questions about Sin

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

Questions about Eternity

ခိုင္ခံ့ေသာအုတ္ျမစ္အေျခခံမ်ား

Firm Foundations

ခိုင္ခံ့ေသာအုတ္ျမစ္အေျခခံမ်ား-စာအုပ္ ၁

Firm Foundations part 1

ခိုင္ခံ့ေသာအုတ္ျမစ္အေျခခံမ်ား-စာအုပ္ ၂

Firm Foundations part 2

ခိုင္ခံ့ေသာအုတ္ျမစ္အေျခခံမ်ား-စာအုပ္ ၃

Firm Foundations part 3

က်မ္းစာမ်ား ႏွင့္ အနက္ဖြင့္က်မ္းမ်ား

Bibles and Commentaries

က်မ္းစာ

Burmese Bibles

ျမန္မာဓမၼသစ္က်မ္း

Common Language Bible

ထာဝရဘုရား၏

Judson Burmese Bible (1835)

MP3

Burmese MP3 Bible

က်မ္းစာ

Other Bibles

အသစ် အမေရိကန် ယင်းစာအုပ်

New American Standard Bible

ေဟျဗဲဓမၼေဟာင္းက်မ္း

Westminster Linengradex Codex

ဂရိဓမၼသစ္က်မ္း

Greek Tischendorf