×
Home: Mobile Home: Original Style Christian Netflix Jewish Stories X-Witch X-Muslim MP3 Bible Bible Movies Gospel Videos Godly Movies CBN Videos Kids Videos Worship Music Vids for New Believers Random Video What's New
  Kat Kerr   Anna Rountree   Mary Baxter   Several #1   Several #2   Choo Thomas   Ian McCormack   Burpo   I saw His Glory   7 Colombian Youths   Heavenly Blood   Heaven Testimonies
  Lazarus   Bill Wiese   Mary Baxter   Dr. Rawlings   J. Perez   Hepzibah   Ptr. Park   7 Columbian Youths
  Atomic Prayer   Prayers that ROUT demons   Warfare + Blessing   Healing   Declaration   101 Decrees   Tongues   Rosary   Artic Fire   Why Should We Pray?   Why Bother
  MP3 Bible   10 Commandments   Learn Bible in 24 Hours   40 Spiritual Lessons   Alpha   Foundations   Bible Commentaries   Book of Mormon   Temple Study   Red Letters   Divine Healing Training   God Story   Gap Theory   Creation to Christ   Book of John   Kids Bible Cartoons   Derek Prince Teaching   Jesus Film   Digital Bible   Bible Codes ELS
  Passion of Christ   New Jesus Film   Introduction   Names of God   Jesus IS...   Jesus Film   That's My KING   Father's Love Letter   Celestial Hug
  Warfare Training 1   Warfare Training 2   Casting Out demons   Combat   Examples   Warrior King   Exorcism   Prayer   Ask Him   demonology   Clarita   NUWI
  Final Quest   The Call   Tommy Hicks   3 Days   Angel Song   The Prison   H.A.Baker
  Best #1   Best #2   Spiritual Food   Generals   Ramirez   Bishop Kelley   Gary Wood   Roland Buck   Rees Howells   Baptized by Fire   Sid Roth   Todd White   Gary Beaton   Victor Marx   Akiane   Theo Nez   Nun's Story   Retha McPherson   Tomas Welch
  Booth's Vision   Frank Jenner   Hell's Best Kept Secret   EE-Taow   Manifesting Power   LivingWaters   Atheist Delusion   Using AI for Jesus   Sharing w/ Muslims   Sword + Serpent
  Revival Hymn   Jesus in China   Freemason Curruption   Modern Child Sacrifice   the WAR on Children   XGay   Transformations   Ark of Covenant   Soul Ties   Last Reformation   Noah's Ark Found   Does GOD Exist   Political Issues   Fake Mountain   7 Mountains   ID vs Evolution   Bible Science   American History   China Records   Case: Creator   Case: Christ   Case: Faith   Little Lessons   Deadly Mistakes   Enemies Within   Chinese Characters   Global Warming   The Final Frontier   Understanding Israel   Testing Joseph Smith   Targeting Kids
  X-Muslim   Journey of Hope   Islam Rising   ACT   Jihad   Best Muslim Story   Enemies Within   Answering Islam   Killing for Heaven   Killing the Infidel
  Downloadable MP3 Worship Music   Online Worship Music  DivineRevelations University   Free Posters   Christian Pictures   Kids Christian Cartoons   Bible Trivia   End Times Visions   Fractal Praise   Communion Verses   Bobby Conner   Brother Yun   Civil War   Prayer Tank   Fiscal Cliff   Understanding Economics   Who takes the Son   Christian GPTs
  All Languages   Afrikaans   Albanian   Amharic   Arabic   Bengali   Bulgarian   Burmese   Cambodian   Catalan   Chinese   Czech   Danish   Dutch   Farsi   Finnish   French   German   Greek   Gujarati   Hausa   Heberw   Hindi   Hungarian   Indonesian   Italian   Japan   Kannada   Khazanah   Korean   Laos   Malagasy   Malayalam   Malaysian   Marathi   Mongolian   Nepali   Norwegian   Oriya   Polish   Portuguese   Punjabi   Romanian   Russian   Somali   Samoan   Serbo_Croatian   Sinhala   Slovak   Slovenian   Spanish   Swahili   Swedish   Tagalog   Tamil   Telugu   Thai   Tongan   Turkish   Ukrainian   Urdu   Uzbek   Vietnamese
 About  Disclaimer  Phone# USA 425-610-9216  [email protected]
Follow on YOUTUBE  YouTube Follow on Facebook  Facebook Follow on X/Twitter  X/Twitter Follow Podcast RSS  Podcast  RSS Follow on Instagram  Instagram Follow on TikTok  TikTok
  PDF Library   Believer's Authority   Heavenly Man, Yun   Torch + Sword   The Harvest   Faith Shoemaker's Vision   Daughter of Sacrifice
AI Tech Site Something Funny... 2nd Page, Older Material
×


Menu / Home
Menu / Home

Ang Tatak ng Halimaw (666)
Ano ang sinasabi ng bibliya tungkol sa Tatak ng Halimaw?
PDF
  DOC  English/Main

( RFID vs. ISLAMSpanish  German  Swedish   Chinese  Korean  Portuguese  Japanese  Indonesian  Arabic  Hindi  Dutch  French  Finnish  Hungarian  Faroese  Slowakia  Tagalog  Urdu  Punjabi  Croatian Romanian  Malagasy  Bengali  Telugu  Albanian  Amharic  Nepali 

Mga Pahayag 13: 15-18

Mga Pahayag 14: 9-11

At siya'y pinagkalooban makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw, upang ang larawan ng halimaw ay makapangusap, at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay, o sa noo: At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng halimaw o bilang ng kaniyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang mga pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw; sapagka't siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu't anim o 666.

At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, “Kung ang sinoman ay sumasamba sa halimaw at sa kaniyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kaniyang noo, o sa kaniyang kamay, Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Dios, na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan; at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng Kordero: At ang usok ng hirap nila ay napaiilanglang magpakailan kailan man; at sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisisamba sa halimaw at sa kaniyang larawan, at sinomang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan. (ito ay 666)”


Maraming haka-haka na kung papaano ang lahat ng ito ay magaganap, subalit makakatiyak ka rito…

SINUMAN ang tumanggap ng tatak ng halimaw 666 ay napahamak!

Doon ay WALA nang pagpihit pabalik, WALA nang kapatawaran, WALA nang ikalawang pagkakataon, WALA nang pagtutubos, WALA nang kaligtasan! 

Huwag mong isipin na…"Mauunawaan ng Diyos, Papatawarin Niya ako sa pagtanggap ng tatak, Siya ay mahabagin at ayaw Niyang mawala ang aking buhay. Hindi ako dapat mag-alala; maaari pa rin akong maligtas, tama? MALI!!!!

Kung makuha mo itong tatak ng halimaw 666 sa iyong noo o sa iyong kamay, tapos ka na! HINDI ka na maliligtas! Ipinahayag mo ang iyong katapatan sa halimaw. Magkakaroon ng malaking kagulumihanan at kapighatian sa oras na ang tatak ay ipinakalat. Magmumukhang ito ang pinaka mainam na gawin upang maligtas, lulutas ng maraming problema. Malaking kabigatan ang bababa sa iyo upang kunin ito, tulad ng pagpapahirap, mawalan ng buhay, mawalan ng trabaho, mawalan ng mga anak, mawalan ng mga ari-arian, karangalan, tahanan, mga kalayaan, mga braso, binti, atbp. Ang mga propeta ay binalaan na ang diablo ay hindi papayag na ang mga tumanggi ay basta na lamang putulan ng ulo, subalit pahihirapan niya sila ng katakut-takot na pahirap upang tanggapin nila ang kanyang tatak. Hindi ka maaaring bumili o magbenta ng anuman kung wala ang tatak. Sa punto ng oras na iyon, DAPAT kang maging handang mamatay sa halip na magpatatak. Dapat kang maging handan sa pagharap sa kamatayan sa halip na tanggapin ang tatak ng halimaw, anuman ang maging kaparusahan. Huwag kang makipagkasunduan, at huwag kang magkakamali sa bagay na ito, sila na tatanggap ng tatak, kahit mga mananampalataya, ay HAHATULAN sa buong kapuotan ng Diyos magpakailanman!

WAG mo subukan na mag-pakamatay para lang maiwasan mo ang pag-hirap, o' kaya para maiwasan mo ang pag-tanggap sa bilang ng halimaw (mark of the beast) 666 dahil gusto mong maligtas.  Ang mag-pakamatay ay hindi nakakatulong, mag-pakamatay ay tumutungo papuntang sa impyerno, kahit ikaw ay kristiano na nananampalataya ng diyos. Wag mong gawin 'yan. kahit ikaw ay hindi naniniwala sa Hesus, at tumatanggi ka para tumanggap ng bilang ng halimaw (mark of the beast) hindi pa rin 'yon nakakaligtas.  Dapat kang maniwala, magsisi at magpahayag ng paniniwala kay Hesus, at tumanggi ka sa pag-tanggap ng marka, 'yon lang ang paraan upang maligtas ka.

Subalit mayroong pag-asa sa mga maiiwan, na tumangging tanggapin ang Tatak ng Halimaw at pinatay dahil sa kanilang pananampalataya.
Mga Pahayag 20:4

At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito, sila'y pinagkalooban ng paghatol: at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Hesus, at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa halimaw, o sa kaniyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay; at sila'y nangabuhay, at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon.

Isinalin sa Tagalog ni Reyn Araullo
Email:
[email protected]
Ika-24 ng Enero, 2008