Divine Revelations Home All Languages

MGA BANAL NA KAPAHAYAGAN:  Isang site na nagtatala ng ilan sa mga Harapang Pagpapakita at Pagbisita ni Jesu-Cristo.

 

            HTML Bible         Gospel Go

 

Langit ay napaka Tunay!

Naniniwala ka ba na totoong may langit? Isinalaysay ni Choo Thomas ang kanyang pambihirang pagkakataon kung saan siya ay kinatagpo ni Jesu-Cristo, at nakita niya ang Langit, ang Impiyerno, ang Rapture, at ang Matinding Kapighatian (Tribulation). Ang lahat ng mga Cristiyano ay dapat na marinig ito.

 

23 Minuto sa Impiyerno

23 Minuto sa Impiyerno. Isang kagila-gilalas na patotoo ni Bill Wiese at ang kanyang 23 minutong paglalakbay sa Impiyerno. Detalyado niyang isinalaysay ang kanyang personal na karanasan sa kung papaano ang mga napariwara at nangapahamak na kaluluwa ay patuloy na nagdurusa, at kung mula sa anong uri ng kapahamakan tayo iniligtas ni Jesus.

 

Isang Sulyap sa Walang Hanggan
                             
ni Ian McCormack
Si Ian ay sumisisid isang gabi (night diving) nang bigla siyang matibo ng maraming beses ng nakalalasong dikya (Box Jellyfish). Matapos na siya’y ipinahayag ng ospital na namatay na, siya ay nagkaroon ng pagkakataong makita at makasalamuha si Jesu-Cristo, na tunay na nagpabago sa direksyon ng kanyang buhay.

 

       Totoo ang Impiyerno, Nakita Ko!
Si Jennifer Perez, isang 15 taong gulang na babaeng lumaki sa isang Cristiyanong samabahayan, ngunit nang lumao’y tumalikod sa Diyos at nakita ang sarili na lulong sa droga, mamamatay na, at napunta sa Impiyerno. Mabuti na lamang at siya’y nabigyan ng pangalawang pagkakataon upang magbabala sa mga naliligaw ng landas, sa mga tumalikod sa Diyos, at sa mga nanlalamig o maligamgam sa kanilang pananampalataya, sa pamamagitan ng mahalagang mensaheng ito.

 
Mga Kapahayagan
ng Langit

ng 7 Kabataang mula sa Columbia
Magkakasama sa isang grupo, ang 7 kabataang mula sa Columbia ay dinala ni Jesu-Cristo at Kaniyang ipinakita sa kanila ang Langit at ang Impiyerno. Pakinggan ang kanilang salaysay patungkol sa Kaluwalhatian ng Langit, at sa isang paraisong hindi lubos na maisalarawan ang kagandahan na inihanda ng Panginoon para sa mga Cristiyanong tunay na sumusunod sa Kanya.

 

BurningKapahayan ng IMPIYERNO
 
ng 7 Kabataang mula sa Columbia
Nagpakita si Jesus sa kanila habang sila’y sama-samang nananalangin upang ipakita sa kanila kung ano ang mga mangyayari sa mga taong hindi sumusunod sa Panginoon at sa mga taong puno ng kasamaan. Makakatutulong ito upang mas matutunan ang paggalang at pagsunod sa Diyos, at pag-iwas sa mga kasalanang magdadala sa mga kaluluwa sa Kapahamakan.
V2.
Mga Kapahayagan ng Langit at Impiyerno sa 7 Kabataan ng Columbia

 
Cristiyanong napunta sa Impiyerno     PDF   doc 
ni Carmelo Brenes. 
Isa na namang salaysay tungkol sa mga taong nakakita ng mga Cristiyano sa Impiyerno, nang dahil sa mga hindi pagpansin sa mga babalang nakasulat sa Biblia.
 
Impiyerno at Langit,
PDF
  doc
Matapos pumanaw ni Rev. Yong Park, ipinakita sa kanya kung papaanong ang bawat isa ay mabibigyan ng gantimpala sa Langit, at kung anu-anong mga pagkakamali ang maaaring magdala sa isang Cristiyano papunta sa Impiyerno.
 

Ang Pagbabautismo sa Pamamagitan ng Nagliliyab na Apoy
ni Pastor Yong-Doo Kim           Aklat  #1 doc   #2    #3

Makikita natin sa mga pahinang ito ang mga pinaka-pambihirang pagpapahayag ukol sa pakikipagdigmang espiritwal. Ito ay magdadala ng matinding pagkagulat sa buong mundo, at magpapabagsak sa mga hukbong espirituwal ng kasamaan. Ang iba’t ibang pagkakakilanlan ng diablo ay isisiwalat, at ipinapakita rin ditto na inihahanda na ng Panginoon ang Kanyang hukbo sa mga huling araw sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga ito ng mga bago at makapangyarihang sandatang maaaring gamitin laban sa kaaway. Ang mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito ay nagdadala ng bilyong katao sa impiyerno, at sila ang humahadlang sa bawat aspeto ng Iglesia; sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, sa pagmimisyon, sa pamamagitan sa panalangin (intercession), sa pagsamba, sa pagtulong sa kapwa, at iba pa. Ayon sa parabola ni Jesus, ang kaaway ay naghasik ng mga mapanirang damo nang dumating ang gabi, habang natutulog ang lahat. Makikita natin ang kahalagahan ng Nighttime Unified Warfare Intercession (NUWI)--sama-samang pakikidigma sa espirituwal sa pamamagitan ng gabi-gabing pananalangin—sa pakikipaglaban at pagsalansang sa mga plano ng kaaway laban sa atin. Tunay ngang ang pagkawari, pagkaunawa at pagkakilala sa espirituwal (na kaloob ng Banal na Espiritu) ay talagang nagwawasak sa kaaway; inaaalis ang kanyang kakanyahang magtago at manlilinlang; isinisiwalat ang kanyang mga pagkakakilanlan, posisyon, mga taktika sa panlilinlang at pagkukunwari. Ang kapahayagang ito ay makatutulong sa Iglesia na matutunan na bukod sa pagsalag sa mga gawa ng kaaway, maaari rin tayong gumawa ng kaparaanan sa tulong ng Panginoon para sumugod at kalabanin ang mga gawa ng kaaway.

 
Mga Pangitain Tungkol sa Rapture, Matinding Kapighatian, at ang Banal na Lunsod.
Ang dakilang pangitain ng isang batang babae mula sa Puerto Rico na nakatagpo si Jesu-Cristo, at ipinakita sa kanya ang mga mangyayari sa mga Huling Araw kapag ang Panginoon ay bumalik na para sa Kanyang Iniibig na Kasintahan.
 
Ang Pangitain ni Unity
Ang pangitain ng isang batang babae mula sa India na si Unity, na itinuturing rin bilang isang kapahayagan sa mga mangyayari sa mga huling araw. Ipinakita sa kanya ang Pagkuha at Pagdala (Rapture) sa mga Banal na Pinili ng Diyos, ang Pamamahala ng Halimaw, at ang Araw ng Paghuhukom at Paghatol ng Diyos laban sa mga masasama.
 

Time is Fast Running Out             Isang Babala:
     Nauubos na ang Oras!

Ang patotoo ni Victoria Nehale patungkol sa mga pagbisita ni Jesu-Cristo at pagbibigay babala sa mundo patungkol sa Kanyang nalalapit na pagbabalik.

 

Ricardo Cid               8 Oras sa Langit
                     ni Ricardo Cid
Ipinaaalam ng Panginoon na maraming mga tao, kabilang na ang mga pastor at mga iglesia na maiiwan matapos ang rapture. Isang babala ng Diyos sa mga pastor at mangangaral na hindi nagtuturo tungkol sa kabanalan. Lahat ay dapat na magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito.

 

   Placebo     ni Howard Pittman
Isang tawag upang gisingin ang Iglesia, nagbibigay ng malinaw na pagkaunawa sa mga armas ni satanas at kanyang mga taktika laban sa mga Anak ng Diyos, at kung bakit marami pa rin sa mga Cristiyano ngayon ang HINDI pa handa para sa Langit. doc

 

  Humanda sa pagbabalik ng Panginoon!
Si Sister Bernada Fernandez ay dalawang beses na dinala patungong Langit at Impiyerno kasama si Hesus. Ipinakita sa kanya ang mga pang-langit na premyo na inihanda para sa mga santo ng Panginoon, ang Pagtitipon, ang Magarbong Salu-salo at ang mga korona ng buhay. At nakita rin niya ang kundisyon ng Simbahan, ang papalapit na paghuhukom, at ang mga napariwarang kaluluwa sa Impiyerno.   doc

 
6 na Mensahe Para sa Iglesia
ni Pastor Brani Duyon
PINALAYA MULA SA MGA KAPANGYARIHAN NG KADILIMAN

Isaias 53
 
Tatak ng Halimaw,
Babala Tungkol sa 666

Lahat ng kailangan mong malaman. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito, at ano ang kapalit sa pagtanggap nito?
 
The Judgment Day & Return of Jesus
Isang Pangitain ng Pagbabalik ni Jesus at ang Araw ng Paghuhukom  doc 
 

Translators NeededHTML Bible      Thru the Bible  Gospel Go   MP3 Gospel of John   The Jesus Film  The Jesus Film for Kids
Passion of the Christ   Hell's Best Kept Secret   Christian Answers   Gospel Tracks   4 Spiritual Laws      Ethnic Harvest